DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BYTOWIE

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wyszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak etykiet pól formularza,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem komenda.bytow@gd.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 74 38 340 .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie ul. Styp-Rekowskiego 2 77-100 Bytów 

Brak dostępu  dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada trzy czynne wejścia, jedno głowne oraz dwa służbowe. Dojście do poczekalni od wejścia głównego  wymaga pokonania kilku stopni i dwóch par drzwi. Przed drzwiami głównymi do budynku od strony ul. Styp-Rekowskiego 2 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na poczekalni znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana również dla osób niepełnosprawnych. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabepieczone jest kolejnymi drzwiami. Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się długi korytarz prowadzący do klatki schodowej na dwa piętra oraz korytarz z kilkoma stopniami prowadzący do lewego skrzydła budynku zakończonego klatką schodową na jedno piętro. Dostęp na poszczególne kondygnacje jest możliwy jedynie poprzez schody. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Interesanci  po terenie obiektu Komendy Powiatowej Policji poruszają się w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Pozostałe dwa  wejścia służbowe znajdują się z tyłu budynku przy parkingu służbowym i są dostępne wyłącznie dla Policjantów i Pracowników Komendy.  Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i inetresantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

W okolicy budynku zlokalizowane są trzy parkingi. Jeden parking jest wydzielony dla interesantów a pozostałe to parkingi służbowe. Brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Komisariat Policji w Miastku ul. Gen Sikorskiego 3  77-200 Miastko

Brak dostępu  dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada trzy wejścia. Jedno wejście główne od ulicy Sikorskiego, wejście od strony parkingu służbowego wyłącznie dla Policjantów i Pracowników znajdujące się z tyłu budynku oraz wejście boczne które jest zaopatrzone w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dojście do poczekalni od wejścia głównego  wymaga pokonania kilku stopni i jednej pary drzwi. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabepieczone jest kolejnymi drzwiami. Na poczekalni brak jest toalety dla interesantów. Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się długi korytarz prowadzący do klatki schodowej na dwa piętra. Dostęp na poszczególne kondygnacje jest możliwy jedynie poprzez schody. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Interesanci  po terenie obiektu Komisariatu Policji poruszają się w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i inetresantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku zlokalizowany jest jeden parking. Brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu zlokalizowany jest parking służbowy. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Kołczygłowach ul. Słupska 51  77-140 Kołczygłowy

Brak dostępu  dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada jedno wejście główne. Dostęp do poczekalni wymaga pokonania kilku stromych stopni i jednej pary drzwi. Na poczekalni znajduje się toaleta dla interesantów która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami głównymi do budynku od strony ul. Słupskiej znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabepieczone jest kolejnymi drzwiami, za którymi znajdują się strome schody prowadzące na piętro. Interesanci na terenie obiektu Posterunku Policji poruszają się w obecności funkcjonariusza.

Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Dostęp na poszczególne kondygnacje możliwy jest jedynie przez schody. Na piętrze znajduje się toaleta ogólnodostępna, wspólna dla pracowników i interesantów, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzajacych osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów na którym nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku znajduje się parking służbowy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Tuchomiu ul. J. III Sobieskiego 59  77-133 Tuchomie

Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada jedno wejście główne. Jest to budynek piętrowy, w którym na potrzeby Posterunku Policji wykorzystany jest tylko parter. Dostęp do poczekalni wymaga pokonania kilku łagodnych stopni i jednej pary drzwi. Na poczekalni znajduje się toaleta dla interesantów i pracowników, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabepieczone jest kolejnymi drzwiami. Wszystkie pomieszczenia służbowe znajdują się na parterze. Interesanci na terenie obiektu Posterunku Policji poruszają się w obecności funkcjonariusza.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzajacych osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Z boku za bramą , znajduje się parking służbowy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w w Lipnicy ul. Słomińskiego 17  77-130 Lipnica

Brak dostępu  dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada jedno wejście główne. Dostęp do poczekalni wymaga pokonania kilku łagodnych stopni i jednej pary drzwi. Przed drzwiami głównymi do budynku od strony ul. Słomińskiego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na poczekalni znajduje się toaleta dla interesantów, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabepieczone jest kolejnymi drzwiami. Wszystkie pomieszczenia służbowe znajdują się na parterze. Interesanci na terenie obiektu Posterunku Policji poruszają się w obecności funkcjonariusza.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzajacych osoby niewidome i słabowidzące. Obok budynku znajduje się parking służbowy oraz dla interesantów na którym nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Czarnej Dąbrówce ul. Słupska 5  77-116 Czarna Dąbrówka

Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada jedno wejście główne. Jest obiektem parterowym na wysokim podpiwniczeniu. Dostęp do poczekalni wymaga pokonania kilku stromych stopni i jednej pary drzwi. Na poczekalni brak toalety dla interesantów. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabepieczone jest kolejnymi drzwiami. Wszystkie pomieszczenia służbowe znajdują się na parterze. W budynku znajdują się dwie toalety w tym jedna dla interesantów. Żadna z nich nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Interesanci na terenie obiektu Posterunku Policji poruszają się w obecności funkcjonariusza.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzajacych osoby niewidome i słabowidzące. Obok budynku znajduje się parking służbowy oraz dla interesantów na którym nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Powrót na górę strony