Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63). 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46). Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

W Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie, mającej siedzibę w Bytowie przy ul. Styp - Rekowskiego 2, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez wyznaczonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie funkcjonariuszy w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30, przez eksperta ds. dyscyplinarnych w poniedziałki w godzinach 12.00 - 20.00, a w środy przez Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie lub przez wyznaczonego przez niego zastępcę w godzinach 14.00-16.00. W Komisariacie Policji w Miastku przy ul. Sikorskiego 3 interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Komendanta Komisariatu w czwartki w godzinach 14.00 - 16.00.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są: - bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub informacji; granicą dla tego typu skarg jest 14 dni); - nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt). Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia. W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi. 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. 


SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI NALEŻY KIEROWAĆ
NA ADRES E-MAIL:

komendant.bytow@gd.policja.gov.pl


Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko skarżącego
 • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania)
 • dokładny opis zdarzenia

UWAGA!

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania"
 • Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa Przyjęcia Interesantów: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00 od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811 centrala: 0-22 55 17 700
 • Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego) ul. Chmielna 54/57 80 -748 Gdańsk sekretariat (+ 48) 58 764 73 02 fax (+ 48) 58 764 73 03 Przyjęcia interesantów: telefon (+ 48) 58 764 73 06 poniedziałek w godz. 10.00-17.00 wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 • Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) ul. Jagiellońska 25 pokój 122 40 - 032 Katowice telefon (+ 48 32) 72 86 800 fax (+ 48 32) 72 86 823Przyjęcia interesantów: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00 wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 • Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) ul. Wierzbowa 5 50 - 056 Wrocław sekretariat (+ 48) 71 34 69 115 fax (+ 48) 71 343 43 25 Przyjęcia interesantów: telefon (+48) 71 34 69 100 poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00 środa w godzinach od 10.00 do 17.00 

PRAWA I OBOWIĄZKI POLICJANTA
wynikające z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

​W granicach swoich zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjne, rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno – porządkowe.

Policjanci wykonujący czynności, o których mowa wyżej, mają prawo:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,
 • zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego,
 • zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,
 • pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków:
  • w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego,
  • w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoja tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób jest niemożliwy,
 • pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,
 • przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,
 • dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
 • obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno- rozpoznawczych i administracyjno-porzadkowych podejmowanych na podstawie ustawy -  także i dźwięki towarzyszące tym zdarzeniom,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 • zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych maja obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.


OBOWIĄZKI SPOŁECZEŃSTWA:

Postępowanie w sprawie nieletnich – każdy dowiedziawszy się  o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję


Ochrona danych osobowych:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Bytowie
  • Kontakt:
  • ul. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytów
  • telefon 47 74 38 300 lub 723 695 382 w dni robocze: w godzinach 8.00-18.00 (w środy w godzinach 14.00-16.00 )
  • faks numer 47 74 38 325.
 • Komendant Powiatowy Policji w Bytowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.bytow@policja.gov.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Pani/pana dane osobowe:
  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
  • KPP w Bytowie na zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 • Przysługuje także pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

​​Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Bytowie.
 • Kontakt:
  • ul. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytów
  • telefon 47 74 38 300 lub 723 695 382 , faks numer 47 74 38 325.
 • Komendant Powiatowy Policji w Bytowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.bytow@policja.gov.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana petycję.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów  ustawy o petycjach.
  • Pani/pana dane osobowe:
  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
  • KPP w Bytowie na zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
  • Przysługuje także pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

"POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA"

800 467 997

Celem funkcjonowania specjalnego telefonu jest:

 • Umożliwienie obywatelom szybkiego i skutecznego przekazywania informacji oraz wniosków dotyczących:
  • nieprawidłowości w działaniu policjantów lub pracowników Policji, niewłaściwego zachowania bądź załatwiania sprawy, nieprzyjęcia zgłoszenia o przestępstwie lub braku reakcji na zgłoszenie
  • zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach, ulicach w celu podjęcia działań zmierzających do przywrócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Udzielenia porad dotyczących sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji
 • „Policyjny Telefon Zaufania” funkcjonuje codziennie i całodobowo.

 

Powrót na górę strony