Zielona strefa

Zielona strefa

Jeżeli posiadasz informację o popełnionych przestępstwach i wykroczenia
przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu skontaktuj się z nami:

zielonastrefa.bytow@gd.policja.gov.pl   

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Jeżeli posiadasz informacje o:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  • przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj się z nami (umożliwienie przekazania informacji na skrzynkę: zielonastrefa@pomorska.policja.gov.pl)

Każdy może dokonać zgłoszenia poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aby tego dokonać, wystarczy wejść w link: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html lub przy pomocy wyszukiwarki internetowej wyszukać „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Następnie wybrać i przybliżyć miejsce, które nas interesuje i dodać zgłoszenie dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przeciwko zwierzętom i środowisku w szczególności dla zagrożeń z kategorii:

  • "znęcanie się nad zwierzętami",
  • "kłusownictwo",
  • "zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych",
  • "dzikie wysypisko śmieci",
  • "niszczenie zieleni",
  • "nielegalna wycinka drzew"
  • "poruszanie się po terenach leśnych quadami".

Koordynator ds CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku

tel: 47 74 16 364, tel.sek. 47 74 16 213

Policjant współpracujący z Pionu Prewencji
Wydział Prewencji KWP w Gdańsku

tel: 47 74 14 308, tel.sek 47 74 14 176

Powrót na górę strony