Zespół Wspomagający

Zespół Wspomagający

Do zakresu działania Zespołu Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Bytowie należy:

 • prowadzenie obrotu gotówkowego oraz obsługi kasowej jednostki wraz z niezbędną w tym zakresie ewidencją;
 • prowadzenie rachunku pomocniczego akredytywy budżetowej oraz rozliczenie wpłat i wypłat;
 • dokonywanie rozliczeń w ramach otrzymanej zaliczki stałej na realizację drobnych, bieżących wydatków według dokumentów potwierdzających wydatek z KWP w Gdańsku;
 • wpłaty na rachunek dochodów budżetowych wpłat nie będących należnościami KWP w Gdańsku;
 • formalne i merytoryczne sprawdzanie dokumentów dotyczących wydatków ponoszonych przez jednostkę, a także potwierdzenie wykonanych usług i dostaw bezpośrednio do jednostki;
 • sporządzanie kart pracy oraz innych dokumentów stanowiących podstawę naliczenia należności dla podległego stanu osobowego;
 • prowadzenie gospodarki mandatowej;
 • prowadzenie postępowań powypadkowych i szkodowych w zakresie określonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 • zapewnienie poprzez współdziałanie z poszczególnymi dysponentami wydatków Komendy Wojewódzkiej Policji, niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby jednostki oraz prowadzenie podręcznych magazynków w powyższym zakresie;
 • bieżąca realizacja zadań z zakresu gospodarki transportowej, łączności i informatyki oraz materiałowo-technicznej, w zakresie określonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 • organizacyjne i techniczne utrzymanie w sprawności policyjnych systemów informatyki i łączności, zgodnie z obowiązującymi w Policji zasadami i standardami;
 • prowadzenie ewidencji ilościowej majątku rzeczowego oraz sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem;
 • prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji powierzonego mienia z uwzględnieniem użytkowanych nieruchomości;
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, w tym wydawanie decyzji związanych z tą gospodarką oraz współrealizowanie z Komendą Wojewódzką Policji zadań w zakresie spraw socjalnych;
 • prowadzenie ewidencji należności z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych za mieszkania będące w dyspozycji jednostki.
Powrót na górę strony