Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego

podkom. Wojciech Błaszkowski 

 

pokój numer 207

TELEFON KONTAKTOWY:
47 74 38 487

ADRES E-MAIL:
wrd.komenda.bytow@gd.policja.gov.pl

 


Do zakresu działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bytowie należy:

 • pełnienie szeroko rozumianego nadzoru na odcinkach dróg przebiegających przez teren powiatu;
 • ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, a w szczególności zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
 • likwidacja skutków zdarzeń drogowych z uwzględnieniem czynności natury dochodzeniowo-śledczej;
 • występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • objęcie kontrolą i nadzorem oznakowania dróg na terenie działania Komendy;
 • współpraca z organami zarządzającymi drogami w celu likwidacji miejsc koncentracji wypadków drogowych;
 • zabezpieczanie imprez i uroczystości wymagających zajęcia pasa drogowego;
 • prowadzenie działalności profilaktyczno propagandowej ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w procesie sprawdzania kwalifikacji dzieci i młodzieży szkolnej przed uzyskaniem przez nie karty rowerowej i motorowerowej;
 • przygotowywanie opinii w formie postanowienia odnośnie tymczasowej i stałej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia inwestycji w pasach drogowych lub na odcinkach dróg ;
 • nadzorowanie służby ruchu drogowego w powiecie - koordynowanie dyslokacji tych służb;
 • opracowywanie analiz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie w zakresie dyslokacji służy ruchu drogowego na potrzeby wewnętrzne oraz uprawnionych podmiotów;
 • nadzorowanie rejestracji zdarzeń drogowych w powiecie;
 • opracowywanie ocen, analiz, i informacji dla kierownictwa Komendy oraz administracji terenowej dotyczącej pracy Policji na terenie powiatu;
 • organizowanie i koordynowanie służby pełnionej na drogach krajowych i wojewódzkich w oparciu o centralną i wojewódzką koordynację służby;
 • efektywne, skuteczne wykorzystanie czasu pracy policjantów ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa;
 • współdziałanie z innymi pionami Policji w zakresie zwalczania przestępczości pospolitej;
 • wykonywanie pilotaży osób ochranianych i ładunków nienormatywnych.
Powrót na górę strony