Dzielnicowi

Dzielnicowi

Dzielnicowy to policjant zatrudniony w pionie prewencji, tzw. policjant ,,pierwszego kontaktu” dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie, to funkcjonariusz do którego każdy może się zwrócić o pomoc, poradę prawną bądź przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Dzielnicowy zwany jest również policjantem ,, pierwszej linii”, którego podstawowym celem jest  łączenie Policji ze społeczeństwem.Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód, polegający na pieszym przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu (dopuszczalne jest korzystanie ze środka transportu) i realizacja zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych.​


Do podstawowych zadań dzielnicowego należy między innymi:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania
  • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców
  • zapobieganie przemocy w rodzinie
  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • realizacja zadań z zakresu profilaktyki społecznej
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego

Podane adresy mailowe w poszczególnych rejonach ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów, nie służą także do wzywania pilnej interwencji. 

W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 112

Powrót na górę strony