Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63). 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46). Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki. W Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie, mającej siedzibę w Bytowie przy ul. Styp - Rekowskiego 2, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez wyznaczonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie funkcjonariuszy w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30, a w środy przez Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie lub przez wyznaczonego przez niego zastępcę w godzinach 15.00-17.00. W Komisariacie Policji w Miastku przy ul. Sikorskiego 3 interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Komendanta Komisariatu w czwartki w godzinach 14.30 - 17.30. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są: - bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub informacji; granicą dla tego typu skarg jest 14 dni); - nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt). Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia. W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi. 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. 

SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

kppbytow@pomorska.policja.gov.pl 

Skarga powinna zawierać: - imię i nazwisko skarżącego, - dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania), - dokładny opis zdarzenia, 


UWAGA!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa Przyjęcia Interesantów: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00 od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811 centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego) ul. Chmielna 54/57 80 -748 Gdańsk sekretariat (+ 48) 58 764 73 02 fax (+ 48) 58 764 73 03 Przyjęcia interesantów: telefon (+ 48) 58 764 73 06 poniedziałek w godz. 10.00-17.00 wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) ul. Jagiellońska 25 pokój 122 40 - 032 Katowice telefon (+ 48 32) 72 86 800 fax (+ 48 32) 72 86 823 Przyjęcia interesantów: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00 wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) ul. Wierzbowa 5 50 - 056 Wrocław sekretariat (+ 48) 71 34 69 115 fax (+ 48) 71 343 43 25 Przyjęcia interesantów: telefon (+48) 71 34 69 100 poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00 środa w godzinach od 10.00 do 17.00 

Nr art.:13, modyfikacja: 2012-09-24

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
ul. Styp-Rekowskiego 2; 77-100 Bytów
tel. (59) 822 8300
Kanał RSS  policji
© 2017 r.